Протоколы собрания попечительского совета 2014

Kohtla-Järve Lasteaed Karuke

05.02.2014

Hoolekogu protokoll nr 1

Algus: 16.30
Lõpp: 18.00
Esimees: N.Jakson
Protokollija: N.Tolmatšjova
Kohal : I.Firsova, O.Valijeva, N.Povilaites, N.Gornova, T.Aleksejeva, N.Jakson, muusikaõpetaja N.Tolmatšjova, direktor S. Sokolova.

PÄEVAKORD
1. 2014. aasta põhimääruse tutvustamine ja kinnitamine.
2. Tutvumine lasteaia pedagoogilise tegevusega. Pedagoogilise töö plaan veebruari- ja märtsikuuks.
3. Muu.

Kuulati:
1. Direktor S. Sokolova luges 2014. aasta täiendatud lasteaia põhimääruse ette. Pööras tähelepanu tähtsatele punktidele ja muutustele antud dokumendis.
2. Direktor S. Sokolova tutvustas hoolekogu liikmetele pedagoogilise kollektiivi tööplaani veebruari- ja märtsikuuks. Kutsus vaatama lahtist tegevust „Viisakuse kool“ 7. rühmas. Tuletas meelde, et lahtiste uste päev toimub 14. märtsil 2014.a.
3. Hoolekogu liige N.Jakson andis aru teostatud töö kohta. N.Jakson rääkis toiduplokis käimisest. Tutvus toiduploki dokumentide, menüü, toiduainete hoidmisega laos. Vaatles oote valmistamist ja selle jagamist rühmadesse. N.Jakson märkis, et toitlustamine on hea ja mitmekesine.

Otsustatud:
1. Kinnitada 2014. aasta lasteaia põhimääruse.

N.Jakson
Esimees
N.Tolmatšova
Protokollija

Kohtla-Järve lasteaed Karuke

05.02.2014

Hoolekogu protokoll nr 1

Algus: 16.30
Lõpp: 18.00
Esimees: N.Jakson
Protokollija: N.Tolmatšjova
Kohal : I.Firsova, O.Valijeva, N.Povilaites, N.Gornova, T.Aleksejeva, N.Jakson, muusikaõpetaja N.Tolmatšjova, direktor S. Sokolova.

PÄEVAKORD
1. Lasteaia põhimäärusega tutvustamine ja kooskõlastamine.

Kuulati:
1. Direktor S. Sokolova luges muudetud lasteaia põhimääruse ette. Pööras tähelepanu tähtsatele punktidele ja muutustele antud dokumendis.

Otsustatud:
1. Kooskõlastada lasteaia põhimäärus.

N.Jakson
Esimees
N.Tolmatšova
Protokollija
Väljavõte õige
S.Sokolova
Direktor

Kohtla-Järve lasteaed Karuke

19.03.2014

Hoolekogu protokoll nr 2

Algus: 16.30
Lõpp: 18.00
Esimees: A.Rajanok
Protokollija: N.Tolmatšjova
Kohal: A.Rajanok, A.Kozlova , O.Valijeva, N.Povilaites, N.Gornova, T.Aleksejeva, N.Jakson, muusikaõpetaja N.Tolmatšjova, direktor S. Sokolova.

PÄEVAKORD
1. Laste nimekirja kinnitamine soodustoitlusele II kvartali eest 2014.a.

Kuulati:
1. Kuulati lasteaia direktorit S.Sokolova. Direktor S.Sokolova tutvustas hoolekogu liikmeid lapse lapsevanema poolt Sotsiaalosakonda esitatud avaldusega materiaalse toetuse saamiseks.
Otsustatud:
1. Kinnitada lastesoodustoitlustamise nimekiri LA Karuke II kv. 2014.a.

A.Rajanok
Hoolekogu esimees
Protokollija
N.Tolmatšjova

Väljavõte
S.Sokolova
Direktor

KOHTLA- JÄRVE LASTEAED KARUKE

HOOLEKOGU

KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 1

Kohtla-Järve
06.11.2014

Hoolekogu koosoleku toimumise algus: 16.45
Hoolekogu koosoleku toimumise lõpp: 17.45
Hoolekogu koosoleku juhataja nimi: Svetlana Sokolova
Hoolekogu koosoleku protokollija nimi: Tatjana Moskovtseva

OSALESID: Irina Firsova, Olga Valijeva, Natalja Karzuhhina, Natalja Gornova, Tatjana Aleksejeva, Olesja Mikulenas, Julia Ivassjuk, Natalja Jaksoni volitaja, Natalja Matvejeva, Silvia Toom, Nadežda Tolmatšjova
PUUDUSID: Irina Putkonen, Natalja Jakson
KUTSUTUD: Svetlana Sokolova, Tatjana Moskovtseva

PÄEVAKAVA:
1. 2013/2014. õppeaasta tehtud töö aruanne.
2. Hoolekogu esimehe ja tema asetäitja valimised aastateks 2014/2015.
3. 2014/2015. õppeaasta hoolekogu tööplaani koostamine ja kinnitamine.
4. Lasteaia Karuke 2014/2015 aastategevuskava tutvumine.
5. Firmade valimine ja jõulupeoks kingituste soetamine.
6. Hoolekogu liikmete rolli jagamine ja jõuludeks kaunistamine.

KUULATI:

1. Iga hoolekogu liige tegi eelmisest õppeaastast aruande: Olga Valijeva korraldas suveaja jooksul ehitiste ehitamise ja värvimise 2. rühma õuealal, Tatjana Aleksejeva organiseeris 5. rühma õuealal kummist maja ja teiste ehitiste ehitamise, hoolekogu liige organiseeris töö 8. rühma õuealal, kus lapsevanem ehitas auto, kiige ja parandas pinke.
2. Natalja Jaksoni volitajat. Natalja Jakson ei saa koosolekul osaleda, aga ta soovib esimeheks olla. Direktor S. Sokolova tegi ettepaneku valida hoolekogu koosoleku esimehe asetäitjaks Julia Ivassjukit.
Otsuse poolt oli 11 hoolekogu liiget, vastu 0 ja erapooletuid 0.
3. Lasteaia direktor S. Sokolova luges 2014/2015. õppeaasta hoolekogu tööplaani ette ja pakkus määrata vastutajaid hoolekogu liikmete vahel vastavate tegevuste eest.
4. Kuulati lasteaia õppealajuhataja Tatjana Moskovtseva ülevaadet lasteaia 2014/2015 aastategevuskavast. Lähtudes Riikliku Järelevalve ja hariduse prioriteedisuundadest Kohtla-Järve linnas, lasteaed töötab 2014/2015. õppeaastal järgmiste põhisuundade järgi:
• Eesti tutvustamine lastele. Ida- Virumaa vaatamisväärsused;
• Mittetraditsioonilised joonistamise tehnikad.
Õppealajuhataja jutustas üritustest, mis on mõeldud nii lastele kui ka lastevanematele, näitustest ja konkurssidest.
5. Arutati laste kommipakkide ostmist jõuludeks.
6. Lasteaia direktor S. Sokolova palus jagada rolli jõulupeoks. Hoolekogu liikmed aitavad peod korraldada.
OTSUSTATI:

1. Õppeaastaks 2014/2015 valida hoolekogu esimeheks Natalja Jaksonit ja tema asetäitjaks Julia Ivassjukit.
2. Kinnitada hoolekogu tööplaan 2014/2015. õppeaastaks ja määrata vastutajaid hoolekogu liikmete vahel vastavate tegevuste eest.
3. Iga hoolekogu liige oma rühmas kogub raha jõulukingituseks.
4. Hoolekogu liikmed valivad kohustusi pidu korraldamiseks.

Natalja Jakson Tatjana Moskovtseva
Hoolekogu esimees Protokollija

KOHTLA- JÄRVE LASTEAED KARUKE

HOOLEKOGU

KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 2

Kohtla-Järve
02.12.2014

Hoolekogu koosoleku toimumise algus: 16.30
Hoolekogu koosoleku toimumise lõpp: 18.00
Hoolekogu koosoleku esimehe nimi: N. Jakson
Hoolekogu koosoleku protokollija nimi: S. Toom- Blechner

OSALESID: O. Valijeva, O. Mikulenas, J. Ivassjuk, N. Jakson, S. Blechner, I. Firsova, Irina Putkonen, Nadežda Tolmatšjova

PUUDUSID: Natalja Karzuhhina, Natalja Gornova, Tatjana Aleksejeva, Natalja Matvejeva

KUTSUTUD: Svetlana Sokolova, O. Krupskaja, N. Dolzhenkova, N. Golubeva
PÄEVAKAVA:
1. kohustuste jaotamine hoolekogu liikmete vahel
2. kingituste ettevalmistamine jõulupeoks
3. ekskursioon lasteaia majas.
KUULATI:

1. hoolekogu esimehe N. Jaksonit, kes luges 2014/2015. õppeaasta hoolekogu tööplaani ette ja pakkus jagada vastutus hoolekogu liikmete vahel vastavate ürituste eest.

2. Hoolekogu liikmed teatasid, et kõik rühmad soetasid jõulukingitusi.
3. Lasteaia direktor S. Sokolova viis läbi hoolekogu liikmetele ekskursiooni. Nad külastasid lasteaia rühmi, eesti keele kabinetti, džuudosaali, kehakultuurisaali. Direktor tegi aruannet rühmade materiaalsest olukorrast. Lastevanemad jäid ekskursiooniga rahule.

OTSUSTATI:

1. Kinnitada vastutajad lasteaia ürituste eest.
2. Osaleda iga hoolekogu liikmetele lasteaia jõulupidudel.

Natalja Jakson
Hoolekogu esimees

Silvia Toom- Blechner
Protokollija

KOHTLA- JÄRVE LASTEAED KARUKE

HOOLEKOGU

KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 3

Kohtla-Järve 13.01.2015

Hoolekogu koosoleku toimumise algus: 16.45

Hoolekogu koosoleku toimumise lõpp: 18.00

Hoolekogu koosoleku esimehe nimi: N. Jakson

Hoolekogu koosoleku protokollija nimi: Natalja Matvejeva

OSALESID: O. Valijeva, O. Mikulenas, J. Ivassjuk, N. Jakson, S. Toom, I. Firsova, Irina Putkonen, Nadežda Tolmatšjova, N. Karzuhhina, N. Gornova, N. Matvejeva, Konjahina

PUUDUSID: T. Aleksejeva

KUTSUTUD: S. Sokolova, T. Moskovtseva, N. Dolzhenkova

PÄEVAKAVA:

1. koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa ja toidukulu määr ning maksmise jakasutamise kord

2. 2011.-2014.a. Kohtla- Järve Lasteaia Karuke sisehindamise aruande kooskõlastamine.

3. Erinev.

KUULATI:

  1. lasteaia direktori S. Sokolova tutvustust Kohtla-Järve Linnavolikogu 24.09.2014. a. määruses nr 41 „Kohtla-Järve linna koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa ja toidukulu määr ning maksmise ja kasutamise kord” tehtud muudatustest. Alates 01.01.2015. aastast vanemate poolt tasumisele kuuluva osalustasu määr ühe lapse kohta kuus on 5% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast ehk 19,50 eurot kuus. Lapse toidukulu päevamaksumus ei muutu.

  1. Lasteaia õppealajuhataja T. Moskovtseva tegi 2010.-2014.a. Kohtla- Järve Lasteaia Karuke sisehindamise aruandest analüüsi. Ta tutvustas sisehindamise aruandest iga valdkonna eesmärke, põhimõtteid, tugevusi ja parendustegevusi.

  2. N. Karzuhhina küsis puidest, mis kasvavad lasteaia territooriumil. Esimesel hoolekogu koosolekul arutleti juba seda küsimust. Vanad puud on ohtlikud. Probleem ei ole veel lahendanud.

OTSUSTATI:
1. Kinnitada vanemate poolt tasumisele kuuluva osalustasu määr 19,50 eurot kuus.

2. Kooskõlastada 2010.-2014.a. Kohtla- Järve Lasteaia Karuke sisehindamise aruande.

Natalja Jakson
Hoolekogu esimees
Natalja Matvejeva
Protokollija