Документы

  1. Kohtla-Järve Linnavalitsuse määrus «Kohtla-Järve linna koolieelsesse lasteasutusse laste vastuvõtu ja seal väljaarvamise kord».
  2. Kohtla-Järve linna koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa ja toidukulu määr ning maksmise ja kasutamise kord
  3. Kohtla-Järve Linnavolikogu määrus «Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord»
  4. Uus koolieelse lasteasutuse seadus (alates 01.01.2015)
  5. Avaliku teabe seadus

Заявления

Koolieelsete lasteasutuste toitlustuskulude osaline hüvitamine  https://www.kohtla-jarve.ee/sissetulekust-soltuvad-toetused

Toetused linna vähekindlustatud perede laste toimetuleku leevendamiseks on:

1. koolieelsete lasteasutuste toitlustuskulude osaline hüvitamine;

2. õppevahendite maksumuse osaline hüvitamine;

3. riiete ja jalanõude ostu osaline hüvitamine;

4. kooli poolt korraldatavate õppeekskursioonide maksumuse osaline
hüvitamine;

5. üldharidust omandavate päevases õppevormis õppivatele õpilastele
õppetöö perioodil tehtud kulutuste hüvitamine sõidupiletite alusel kuni 100%
ulatuses.