Meie visioon ja missioon

Missioon

Lasteaia missiooniks on lastele parima hoiu ja alushariduse tagamine. Koostöös lapsevanematega toetada lapse loovuse arengut ja individuaalsust, kasvatades positiivse maailmapildiga last, kes tulevikus oskab hoida oma maa kultuuri ja väärtusi.

Lasteaed toetab perekonda lapse kasvatamisel ja arendamisel arvestades tema individuaalsust ja kujundades väärtushinnanguid.

 

Visioon

Kohtla- Järve Lasteaed Karuke on kodune ja turvaline, omanäoline, lapsesõbraliku keskkonnaga lasteaed, kus lapsed saavad loovalt tegutseda ja uudishimu rahuldada ning kooli minnes on nad terved, sotsiaalselt toimetulevad ning tunnevad huvi ümbritsevas toimuva vastu.

Uudishimulik ja rõõmsameelne laps avastab loovus ja arendavas kasvukeskkonnas, kus arvestatakse iga lapse individuaalsust ja saavutatakse kooliks valmisolek.

Põhiväärtused

 • Professionaalsus- omada teadmisi, oskusi ja tahet lapse arenguvõimaluste toetamiseks ja saavutamaks seatud eesmärgid ning unistused;
 • Turvalisus- väärtustada vaimset ja füüsilist tervist ning sise– ja väliskeskkonna ohutust;
 • Usaldusväärsus- laste ja lastevanemate usaldus lasteaias toimuva tegevuse suhtes;
 • Innovaatilisus – võtame kõige parema igast töökogemusest ja õpime ellu viima uusi ideid;
 • Loomingulisus – looval õpetajal on loomingulised ja andekad lapsed ning lapsevanemad;
 • Sõbralikkus – heatahtlikud suhted laste, lastevanemate ja personali vahel;
 • Koostöö – väärtustatakse koostööd huvigruppidega, olles ise avatud ja huvitatud erinevatest võimalustest.

Põhiväärtusi toetavad lisaväärtused, mis peituvad sõnas KARUKE:

K- kogemus;

A- avatus: oleme avatud uutele ideedele ja võimalustele, teeme koostööd erinevate huvigruppidega;

R- rõõm: peod, positiivsus;

U- usinus;

K- kordumatus;

E- edukus.

 

 • Turvalisus – turvalise mängukeskkonna tagamine ja terve psühhosotsiaalse keskkonna arendamine.
 • Hoolivus – iga lapse ja töötaja heaolust, tervisest ja saavutustest ning meid ümbritsevast keskkonnast hoolimine. Teistega arvestamine, heategude tegemine, rõõmude jagamine.
 • Avastus – avatud meele ja uudishimuga maailma avastamine, loova mõtlemise arendamine.
 • Usaldus – usaldusliku õhkkonna saavutamine, professionaalselt ja pühendumusega töö                            tegemine, vastutuse kandmine tulemuste eest.
 • Koostöö– uutele ideedele ja koostööpartneritele avamine, lapse mitmekülgse arengu toetamine koostöös lastevanematega,  ühiste eesmärkide saavutamise nimel koostegutsemine.

Lasteaed kasutab internetipõhist infosüsteemi ELIIS: https://eliis.eu/