PROGRAMM “KIUSAMISEST VABAKS”

Kohtla-Järve Lasteaed Karuke liitus “Kiusamisest vabaks!” programmiga 01.09.2014.aastal.

“Kiusamisest vabaks!” ennetav programm loob lasteaia ja algklasside laste vahel üksteist arvestava ja kaasava suhte. Programmi kasutamisel areneb lastekollektiivis kiusamist ennetav käitumiskultuur – lapsed suhtuvad üksteisesse sallivalt ja austavalt. Nad hoolivad kaaslasest ja sekkuvad kiusamise korral, julgedes kaitsta kaaslast, kes seda ise ei suuda.

Lasteaias loodud heade suhte pagas aitab toime tulla ka sotsiaalsete suhetega koolis. Kuna kiusamise ennetamine on vahetult seotud ühiskonnas aktsepteeritavate käitumisnormide ja sotsiaalsete suhete kvaliteediga, on oluline sisendada lastesse positiivseid väärtusi võimalikult varases eas. Praktilist igapäevast pedagoogilist protsessi on vaja analüüsida. See eeldab uurimispõhist lähenemist ja head koostööd lasteaia ning kooli personali ja teadlastega.

Kiusamise ennetamise võtmeisikuks lasteaias on õpetaja. Tema suhtumine iseendasse, lastesse, lastevanematesse, kolleegidesse ja inimestesse üldiselt on määrava tähtsusega. Võime küsida: Kuidas õpetaja hindab ennast sõbralike ja toetavate suhete loojana? Kuidas õpetaja iseloomustab erinevaid lapsi ja lapsevanemaid kaaslaste ja koostööpartneritena?

“Kiusamisest vabaks!” programm lähtub lapsest ning keskendub kogu lasterühmale ja klassile tervikuna.

Kiusamisvastasel programmil on kolm sihtgruppi:

  • Lastega töötavad professionaalid ehk kogu lasteaia personal. Neid innustatakse ja juhendatakse sallivust suurendavate sotsiaalsete käitumismudelite rajamisel. Lasteaia töötajad on eeskujudeks ja inspireerijateks.
  • Lapsevanemad, keda innustatakse programmi tegevusi toetama ja muudetakse otseste ettepanekutega nende tegevuste eest vastutavaks.
  • Lapsed, keda soositakse muutuma aktiivsemaks. Erilist tähelepanu pööratakse passiivsetele pealtvaatajatele, kes moodustavad tähtsa osa tõrjumismudelitest.