PILOOTPROJEKT

Pilootprojekt „Professionaalne eestikeelne õpetaja vene õppekeelega rühmas”

Lasteaed liitus alates 01.09.2020. aastast eesti keele õpe pilootprojektiga „Professionaalne eestikeelne õpetaja vene õppekeelega rühmas“ Haridus- ja Teadusministeeriumi konkursi alusel.

Hetkel pilootprojekti „Professionaalne eestikeelne õpetaja vene õppekeelega rühmas“ järgi töötab 3 rühma:
• 3. rühm
õpetajad: Faina Nisredinova, Alina Motorina, Natalia Robonen
õpetaja abi: Tatjana Lauškina
• 7. rühm
õpetajad: Jelena Zahharova, Pille Pärs
õpetaja abi: Galina Polevikova
• 10. rühm
õpetajad: Jevgenia Suslova, Aljona Petrykova, Anne Lilleorg
õpetaja abi: Jelena Kolkina

Peamine eesmärk:
• äratada lapses huvi eesti keele ja kultuuri vastu, motiveerida eesti keele õppimist ning tagada mitte-eesti kodukeelega lapsele eesti keele omandamist kooliminekuks.

Peamised põhimõtted:
• lapse arengu toetamine läbi keeleõppe;
• lapsest lähtuv õppe- ja kasvatustegevus;
• suhtlemine on ainult eesti keeles;
• mänguviisiline õppetegevus;
• süsteemsus;
• järjepidevus;
• lõimitus tegevus;
• meeskonnatöö venekeelsete õpetajatega;
• kvaliteetne õppe- ja kasvukeskkond;
• partnerlus lapsevanematega.

Õppe -ja kasvatustegevuse kavandamine ning korraldamine
Kavandamine
Pilootprojekti „Professionaalne eestikeelne rühmaõpetaja vene õppekeelega rühmas“ eestikeelsed rühmaõpetajad kavandavad õppe- ja kasvatustegevused koostöös venekeelsete rühmaõpetajatega. Õppeaasta alguseks koostatakse eestikeelsete tegevuste õppeaasta tegevuskava lähtudes rühma ühisest temaatilisest tegevuskavast. Tegevuskavas on püstitatud õppeaasta eesmärgid ja eeldatavad tulemused eesti keele omandamises. Kavandamise perioodiks on üks kuu.
Eestikeelseid tegevusi kavandatakse lihtsamas vormis vastavalt laste potentsiaalile.

Korraldamine
Pilootprojekti „Professionaalne eestikeelne rühmaõpetaja vene õppekeelega rühmas“ mudelit rakendatavas rühmas esimeses vahetuses töötavad üheaegselt kaks õpetajat: üks õpetaja suhtleb ja viib läbi õppe- ja kasvatustegevuse vene keeles ja teine eesti keeles. Hommikuvõimlemine võib toimuda nii eesti kui ka vene keeles. Eestikeelne rühma õpetaja juhendab ja viib läbi rutiinseid tegevusi ja õppetööd eesti keeles paralleelselt venekee lse õpetajaga.
Õpetajad lepivad omavahel kokku, kuidas toimub õppimine:
• terve rühmaga;
• väikeste rühmade kaupa.
Jalutuskäigu ajal eestikeelne õpetaja viib läbi õueõpet, õpetab ümbritseva looduse ja inimtegevusega
seonduvat sõnavara. Eestikeelse õpetaja poolt korraldatavad vaatlused, mängud ning suhtlemine käib ainult eesti keeles, kasutades lapsele arusaadavaid võtteid (miimika, žestid, kehakeel, joonistamine, liikumine jne).

Õppe- ja kasvatustegevuse tulemused 6-7aastane laps:
1. hindab ja austab eesti kultuuri ja eesti keelt kui oma kodumaa keelt;
2. meeldib rääkida eesti keeles ja tahab rohkem õppida;
3. mõistab eesti keelse lihtsamaid vestluse teemasid;
4. mõistab antud juhendeid ja täidab neid;
5. reageerib adekvaatselt eesti keeles antud korraldusele;
6. mõistab etteloetud ja jutustatud eakohase eestikeelse teksti põhisisu;
7. tunneb ära õpitud/ omandatud sõnad ja väljendid ning mõistab neid, kasutab oma kõnes;
8. kasutab elementaarseid viisakusväljendeid erinevates situatsioonides;
9. oskab alustada ja lõpetada tavalist vestlust; vastab küsimustele, esitab kü simusi;
10. teab peast eestikeelsed luuletused ja laule;
11. tunneb eesti keele tähti; oskab kirjutada tähti ja lühikesi sõnu;
12. oskab kirjutada oma nime trükitähtedega; loeb lühikesi sõnu;
13. tunneb ja nimetab Eesti rahvussümboleid;
14. nimetab eesti rahvustoitu;
15. selgelt tunneb riigi nimetust ja pealinna; tunneb ja oskab nimetada Eesti linnasid, näitab kaardilt;
16. oskab nimetada mõnda Eesti kohanimetust; oskab nimetada Eesti tuntumaid inimesi;
17. meelsasti osaleb mängulistes traditsioonides ja pidudel.