Dokumendid

  1. Kohtla-Järve Linnavalitsuse määrus “Kohtla-Järve linna koolieelsesse lasteasutusse laste vastuvõtu ja seal väljaarvamise kord”.
  2. Uus Kohtla-Järve Linnavolikogu määrus nr 41, 24.09.2014 “Kohtla-Järve linna koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa ja toidukulu määr ning maksmise ja kasutamise kord” (alates 01.01.2015)
  3. Koolieelse lasteasutuse seadus
  4. Avaliku teabe seadus
  5. Isikuandmete kaitse seadus
  6. Kohtla-Järve Linnavolikogu määrus „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord”

Avaldused

Koolieelsete lasteasutuste toitlustuskulude osaline hüvitamine  https://www.kohtla-jarve.ee/sissetulekust-soltuvad-toetused
Toetused linna vähekindlustatud perede laste toimetuleku leevendamiseks on:

1. koolieelsete lasteasutuste toitlustuskulude osaline hüvitamine;

2. õppevahendite maksumuse osaline hüvitamine;

3. riiete ja jalanõude ostu osaline hüvitamine;

4. kooli poolt korraldatavate õppeekskursioonide maksumuse osaline
hüvitamine;

5. üldharidust omandavate päevases õppevormis õppivatele õpilastele
õppetöö perioodil tehtud kulutuste hüvitamine sõidupiletite alusel kuni 100%
ulatuses.